Енергетичний паспорт підприємства

Енергозабезпечення економіки і ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів України за своїм економічним значенням вийшло на перше місце серед загальнодержавних пріоритетів. Економічний стан кожного підприємства визначається його спроможністю реального зменшення витрат енергоносіїв.

 

На розвиток Закону України «Про енергозбереження» та виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.95 № 911 і, враховуючи «Програму заходів щодо скорочення споживання природного газу в Україні», прийняту Постановою від 15.07.97   № 751, щодо забезпечення паспортизації енергоємних виробництв України розроблено «Енергетичний паспорт підприємства». Його впровадження дає можливість створення інформаційної бази даних про стан використання та резерви економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) і створює умови для розроблення заходів з енергозбереження на перспективу.

 

«Енергетичний паспорт підприємства» (надалі - Паспорт) розроблено з метою проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів суспільного виробництва України та надання практичної допомоги підприємствам у питаннях ефективного використання ПЕР. Паспорт призначений для відображення фактичної наявності енергогенеруючого, енергоспоживаючого та енергопостачального обладнання, енергоспоживаючих технологічних процесів, цехів, дільниць, споруд та ін., їх характеристик та стану використання ПЕР у виробництві, залучення до енергетичного балансу вторинних енергетичних ресурсів, поновлюваних та альтернативних джерел енергії, а також інші відомості, які забезпечують можливість аналізування стану енергоспоживання підприємства і ефективності використання ПЕР та розроблення заходів щодо енергозбереження, розвитку та технічного переозброєння.

 

Паспорт заповнюють у одному примірнику та зберігають енерговикористовуючі підприємства: промислові, будівельні, транспортні, сільськогосподарські, комунальні, культурно-побутові, а також промислово-виробничі та районні котельні, підприємства теплових мереж усіх форм власності і підпорядкування, які мають проектну потужність по споживанню ПЕР (зведених до умовного палива) за рік не менше, ніж 1000 т у.п., або теплової енергії - 3000 Гкал і більше, незалежно від джерел їх надходження, або з приєднаною електричною потужністю, незалежно від джерел постачання, 100 кВт і більше.

 

Відповідальність за заповнення і своєчасність внесення змін до Паспорту покладається на головного енергетика (начальника енергомеханічного відділу) підприємства або на іншу посадову особу. Після заповнення Паспорт підписується керівником підприємства.

 

Термін дії Паспорту - 5 років. Загальна звірка та внесення змін до власного примірника Паспорту здійснюється підприємством до 1 березня поточного року.

 

Повідомлення про внесення змін до Паспорту, які мали місце у звітному періоді, здійснюється у «Переліку відповідальних виконавців», при цьому вказуються:

 

1) найменування розділів і номерів таблиць, в які внесені зміни;

 

2) номери сторінок Паспорту, на яких здійснювалось внесення змін, та номери додаткових сторінок;

 

3) підпис виконавця.

 

Типова форма енергетичного паспорту підприємства містить:

 

1.    Титульний аркуш енергетичного паспорту підприємства з вказуванням таких відомостей, як найменування підприємства, форма власності, ідентифікаційний код підприємства, банківські, транспортні реквізити, інформацію про керівника, головного інженера, головного енергетика, телефони та інші реквізити.

 

2.    Перелік виконавців відповідальних за складання та ведення Паспорту зі вказуванням найменування розділу, номера таблиці, дати заповнення.

 

3.    Коротку характеристику підприємства із зазначенням:

 

-     виробничих потужностей та їх використання із зазначенням кількості виробленої продукції у звітному році, узагальнених показників споживання котельно-пічного палива, природного газу, мазуту, вугілля, дизельного палива, теплоенергіїї, електроенергії, загальної вартості ПЕР, енергоємності і теплоємності, електроємності продукції, енергооснащеності та електрооснащеності праці, енергоємності основних виробничих фондів, енергетичної потужності, що обслуговує виробничий процес;

 

-     техніко-економічної ефективності програми енергозбереження, де вказується отримана економія ПЕР, загальні витрати на науково-дослідні та проектно-пошукові роботи з економії ПЕР, загальні витрати на впровадження заходів з економії, річний економічний ефект, окупність витрат, питоми витрати коштів для економії одиниці ПЕР;

 

-     структури підприємства і наявності виробничих площ, загальна площа, площа опалювальна/неопалювальна основного виробництва, допоміжного виробництва, складів, побутових приміщень, стислу характеристику будівлі, будівельний об'єм, поверховість, матеріали огороджувальних конструкцій, площа заскління, загальні витрати теплоенергії для опалення та вентиляції, наявність автоматики для регулювання систем, наявність рекуператорів вентиляційних викидів, їх продуктивність;

 

-     об'єктів житлово-комунальної і соціальної сфери, що знаходяться на балансі підприємства, включаючи житлові будинки, гуртожитки, школи, дошкільні заклади, магазини, їдальні, будинки культури, спорткомплекси, лікарні, профілакторії, поліклініки, табори відпочинку дітей із зазначенням характеристики та споживання енергоресурсів по роках;

 

-     складу енергомеханічного устаткування, транспорту, чисельності працівників, загальної потужності механічних двигунів, загальної кількості автомобілів, залізничного та авіаційного транспорту, морських та річкових суден, загальної вартості основних фондів, середньо-облікової чисельності промислово-виробничого персоналу.

 

4.    Відомості про постачання підприємства паливом:

 

-     загальну характеристику, а саме загальне споживання палива по роках та окремо по кожному виду палива, відомості про систему обліку котельно-пічного палива, фактичне та нормоване споживання палива по найменуванню продукції;

 

-     потенціал економії котельно-пічного палива.

 

5.    Відомості про теплопостачання підприємства:

 

-     загальну характеристику системи теплопостачання, в тому числі відомості про загальне виробництво теплоенергії власними джерелами, скільки надійшло зі сторони від інших підприємств, встановлена загальна продуктивність власних джерел теплоенергії, скільки спожито теплоенергії, відпущено на сторону, теплову потужність споживання, систему обліку теплоенергії, фактичне споживання та норми витрат по видам продукції;

 

-     баланс споживання теплоенергії підрозділами з вказанням параметрів теплоносія (температури, тиску), параметрів теплової мережі (діаметр, довжина, спосіб прокладання, тип ізоляції, втрати тепла), споживання теплової енергії щорічно;

 

-     потенціал економії теплоенергії;

 

-     відомості про теплотехнічне устаткування, котли (тип, марка, рік виготовлення/введення до експлуатації, місце встановлення, продуктивність, ККД, вид палива, його номінальні питомі витрати, наявність контрольно-вимірювальних приладів (КВП) і автоматики);

 

-     теплоутилізаційне устаткування (тип, марка, рік введення в експлуатацію, продуктивність, ККД, місце встановлення, вторинний теплоносій);

 

-     печі і сушарки (горни, вагранки, мартенівські печі) (тип, марка, рік виготовлення/введення до експлуатації, місце встановлення, завод виготовлювач, призначення, температура нагрівання, режим роботи, енергетичний ККД, вид палива, номінальні питомі витрати палива та ін.).

 

6.    Відомості про електропостачання підприємства:

 

-     загальну характеристику системи електропостачання, джерела електроенергії (найменування, напруга (кВ), кількість і перетин живильних фідерів), загальна встановлена потужність власних джерел електроенергії, категорія підприємства по надійності електропостачання, споживаний максимум потужності, загальна встановлена потужність силових трансформаторів, конденсаторів, середньозважений коефіцієнт потужності, система обліку елктроенергії;

 

-     склад та потужність електроспоживаючого обладнання, загальна потужність електрогенеруючого обладнання, загальна встановлена потужність електроспоживаючого обладнання, загальна потужність електродвигунів, систем освітлення, електроапаратів;

 

-     баланс технологічного споживання;

 

-     баланс споживання електроенергії підрозділами;

 

-     потенціал економії електроенергії;

 

-     відомості про печі і сушарки електричні;

 

-     електростанції;

 

-     системи і прилади обліку ПЕР (системи групового автоматизованого обліку, лічильники електричної енергії, тепла, природного газу, інших рідин і газів), тип, марка, призначення, клас точності, основна відносна похибка, параметри середовища, що вимірюються.

 

7.  Відомості про вторинні, поновлювальні енергетичні ресурси, альтернативні джерела енергії (ВЕР). Необхідно вказати потенціал енергозбереження від використання ВЕР, фактичну економію ПЕР від використання ВЕР та вартість вжитих заходів.

 

8.  Відомості про постачання стисненого повітря:

 

-     загальну характеристику, загальне виробництво стисненого повітря власними джерелами, загальну продуктивність власних джерел (скільки спожито/відпущено на сторону), систему обліку, нормоване виробниче споживання стисненого повітря;

 

-     баланс споживання стисненого повітря низького тиску підрозділами;

 

-     компресорні установки (тип, марка, місце встановлення, рік виготовлення/введення в експлуатацію, номінальний тиск, відомості про привод компресора, номінальні питомі витрати, наявність КВП і автоматики).

 

9.    Відомості про газопостачання:

 

-     загальну характеристику газопостачання, загальне виробництво власними джерелами (скільки надійшло зі сторони від інших підприємств), встановлену загальну продуктивність власних джерел газу (скільки спожито/відпущено на сторону), систему обліку власного виробництва;

 

-     баланс споживання технологічних газів підрозділами;

 

-     відомості про газове обладнання, а саме ацетиленові установки; установки розділення повітря (кисневі установки), вуглекислотні установки, установки з іншими газами.

 

10.        Відомості про систему холодопостачання, а саме, загальне виробництво холоду, загальну встановлену продуктивність власних джерел холоду, виробниче споживання холоду  (скільки відпущено на сторону), систему обліку виробництва холоду (приладний та розрахунковий), фактичне споживання та норми витрат холоду за видами продукції по роках.

 

11.        Відомості про водопостачання та каналізацію:

 

-     загальну характеристику системи, відомості про надходження води (питної, технічної), загальний видобуток води власними джерелами, загальна продуктивність насосів, основних джерел водопостачання (скільки надійшло зі сторони від інших підприємств, спожито води - всього, відпущено на сторону), систему обліку води, наявність водоочисних споруд, нормоване виробниче споживання води за кожним окремим найменуванням продукції (план, факт);

 

-     водопостачальне господарство (найменування споживача води, призначення, тип системи водопостачання, джерела водопостачання (найменування джерела, якість води), кількість та діаметр вводу, рік введення до експлуатації, водопровід (тиск води, діаметр, довжина ділянки), систему попередньої водопідготовки, потужність насосних станцій, станцій перекачування та підсилювачів, основне енергоспоживаюче обладнання водопостачального господарства, щорічне споживання води, наявність КВП та автоматики;

 

-     каналізаційне господарство, тип системи каналізації, джерело стічних вод (найменування, характеристика, наявність шкідливих домішок), кількість і діаметр випуску, рік введення в експлуатацію, каналізаційні трубопроводи (діаметр, довжина), спосіб очистки, потужність насосних станцій, основне енергоспоживаюче обладнання каналізаційного господарства, загальну річну кількість скидів стоків, наявність КВП та автоматики.

 
 

12.  Відомості про систему вентиляції та кондиціювання із зазначенням виду вентиляції (приточних, витяжних, загально-обмінних, витяжних місцевих, повітряних завіс, установок пило-газоочищування) та потужності привода, наявності кондиціонерів за типами (автономних, неавтономних, комбінованих, місцевих, центральних), загальну встановлену потужність вентиляторів та кондиціонерів, споживання електроенергії для потреб вентиляції і кондиціювання щорічно, споживання теплоенергії для потреб повітряного опалення щорічно, наявність автоматики регулювання вентсистем.

Ефективність функціонування «Енергетичного паспорту підприємства» визначається згідно вимог ДСТУ 2155-93 «Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження» та методичними рекомендаціями «Оцінка ефективності функціонування «Енергетичного паспорту підприємства» на підприємствах України», які розроблені на підставі вимог Закону України «Про енергозбереження» та згідно рішення НАЕР України № 6/1 від 26.05.1999р.

 

Методичні рекомендації «Оцінка ефективності функціонування «Енергетичного паспорту підприємства» на підприємствах України» призначені для забезпечення єдиної методології при проведенні розрахунків ефективності впровадження Паспорту на рівні підприємства, міста, області, загальнодержавному. Методичні рекомендації встановлюють механізм отримання вихідних даних для проведення розрахунків, методику проведення розрахунків та форму представлення результатів розрахунку. Встановлюється також періодичність проведення розрахунків, виконавець цих розрахунків та користувач.

 

Основними складовими показника ефективності функціонування Паспорту є обсяги витрат на заповнення форми паспорту, інвестицій для впровадження заходів з енергозбереження, розмір резервів економії ПЕР, екологічний та економічний ефект від впровадження паспорту та термін окупності витрат. Вказані показники визначаються по рівнях користувачів інформації - підприємство, область, держава, та по терміну проведення розрахунків - загальні показники на повний обсяг впровадження, які розраховуються при заповненні бланку паспорту і його реєстрації, та річні показники - очікувані й звітні, які розраховуються відповідно перед початком року та по його закінченні.

За матеріалами ПМКЕУ «PATRIOT»

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree