Енергоаудит: Загальні рекомендації (частина І)

Звіт з енергетичного аудиту подає інформацію про кількість енергії, яка споживається різними видами енергоспоживачів (котельні, компресори, освітлення, виробниче устаткування). Енергоаудит, як правило, вказує споживання в енергетичних і грошових одиницях і відображає інформацію як в таблицях (наприклад, таблиця загальної кількості купленого палива), так і в графічній формі.

Опис промислового підприємства і будівель характеризує наявні установки і обладнання, режими їх роботи і продуктивність. Наприклад, опис котельної характеризує кількість і тип котлів, режими управління, що використовуються, а також вказує, що тиск продукованої пари для певних споживачів за даний проміжок часу відповідає вимогам.

Рекомендації з енергозбереження містять перелік пропозицій, розроблених в ході дослідження. Ці рекомендації в загальному вигляді можуть бути реалізовані, як частина кампанії з енергозбереження, хоча деякі з них можуть бути взаємно протилежними  (наприклад, установлення нових регуляторів у системі опалювання або монтаж нової опалювальної системи). Опис шляхів енергозбереження має чотири ключові моменти: (1) що потрібно зробити, щоб заощадити енергію, (2) як саме ці дії допоможуть заощадити енергію, (3) визначення кількості заощадженої енергії і капітальних витрат і (4) визначення економічної ефективності можливостей енергозбереження.

Загальні рекомендаці (частина І)

Звіт з енергетичного аудиту є документом, у якому відображені результати обстеження об'єкту. Порядок і повнота викладу повинні відповідати домовленостям між замовником і виконавцем.
Типовий звіт з енергоаудиту складається з чотирьох основних розділів.

Вступний розділ

 • коротка експертиза;
 • перелік рекомендацій;
 • управління виробництвом і енергоменеджмент.

Опис промислового підприємства і будівель

 • існуючі будівлі, установки і обладнання;
 • режим роботи обладнання;
 • оцінка ефективності виробництва.

Проведення енергоаудиту

 • вимірювання споживання енергії;
 • аналіз інформації;
 • коментарі щодо кількості і вартості спожитої енергії.

Рекомендації з енергозбереження

 • опис запропонованих рекомендацій;
 • пояснення того, як запропоновані дії допоможуть заощадити енергію;
 • техніко-економічне обґрунтування запропонованих рекомендацій.

Висновки

 • узагальнений аналіз рекомендацій з енергозбереження;
 • прогноз подальших кроків.

Нижче ми розглянемо методику оформлення змістовної частини звіту. Щодо рекомендацій з вступного і завершального розділів, то вони зводяться до наступного.

Мета вступного розділу – інформувати читача про підготовку і хід досліджень на об'єкті, а також про очікувані результати. Вступ також повинен описувати методику проведення аудиту і параметри звіту, а саме, виявити особливості енергоспоживання.

Вступ зазвичай містить наступні пункти:

 • підготовка звіту з енергоаудиту (звіт формується компанією/консорціумом, які готують звіт, або проводять перевірку на об'єкті);
 • коротка експертиза та обґрунтування енергоаудиту  (чи є даний енергоаудит одним з декількох проектів для різних підрозділів компанії? Чи є він частиною нової кампанії енергоменеджменту?);
 • мета енергоаудиту  (виявити потенційні можливості  енергозбереження);
 • параметри звіту  (чи має звіт намір підкреслити особливі аспекти енергоспоживання або виключити деякі з них, оскільки вони є частиною окремого дослідження);
 • методи проведення перевірки  (використання вимірювачів, візуальне дослідження устаткування, аналіз енергетичних даних, отриманих протягом певного часу).

Висновки з енергоменеджменту пояснюють ситуацію минулих періодів, виявлену енергоаудитом, і визначають важливі пункти, що стосуються використання енергії. Висновок повинен вказувати рекомендований напрям дій, спрямованих на поліпшення ефективності використання енергії на об'єкті, а також показувати вигоди і збитки, до яких може призвести економія. Крім цього, даний розділ повинен бути написаний зрозуміло і стисло, без надмірного вживання технічної лексики.

Висновок щодо енергоменеджменту зазвичай охоплює наступні моменти:

 • існуючий стан справ на досліджуваному об'єкті  (використання енергії як слабке, задовільне, хороше енергоспоживання в порівнянні з іншими об'єктами);
 • основні пункти дослідження енергоспоживання (високий/низький рівень використання енергії);
 • обґрунтування необхідних змін (рекомендований напрям діяльності, альтернативні дії);
 • прогнозований результат (отримання економічних вигод в майбутньому за умови, що рекомендації будуть реалізовані.)

Пункти, що містяться в розділі висновків, сфокусовані на діях, зроблених енергоаудитором в ході робіт. Тому висновки містять дані про дослідження об'єкту і джерела отримання необхідної інформації. Висновок показує загальний потенціал енергозбереження і наводить обґрунтовані аргументи на користь одних рекомендацій в порівнянні з іншими. Нарешті, висновки обґрунтовують необхідність подальших досліджень і/або дій, які повинні бути виконані з об'єктом та вказують загальну розраховану вигоду від цих дій.

Розділ висновків зазвичай охоплює наступні моменти:

 • рішення і висновки енергоаудиту  (поділ енергії на різні категорії, виявлені невідповідності (наприклад з “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів”) або нераціональне енергоспоживання, порівняння енергоспоживання на об'єкті з іншими аналогічними об'єктами);
 • висновок з рекомендацій щодо енергозбереження  (вартість і вигоди від реалізації беззатратних, високо- та низькозатратних рекомендацій, альтернативні можливості  енергозбереження);
 • рекомендовані дії і прогноз  (рекомендації, за якими можуть впроваджуватись енергозберігаючі заходи, прогнози наслідків вживання заходів з енергозбереження на об'єкті);
 • наступний крок  (подальші необхідні детальні дослідження, робота, яку необхідно виконати самій компанії, проведення тендеру, тощо).

Продовження: Опис промислового підприємства і будівель (частина ІІ)

Володимир Прокопенко

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree