Енергоаудиторські фірми та вимоги до них

Правовою основою діяльності енергоаудиторів є Закон України «Про енергозбереження», «Тимчасове положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення»,  затверджене наказом № 49 від 12 травня 1997 року зі змінами, внесеними згідно наказу НАЕР №92 від 15.06.2007 та «Положення про порядок організації енергетичних обстежень», затверджене наказом № 27 від 9 квітня 1999 року зі змінами, внесеними наказом НАЕР №92 від 15.06.2007.  Нижче наведені найбільш важливі, на наш погляд, фрагменти з цих нормативних актів.

 

Тимчасове положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення

2 Порядок атестації та реєстрації спеціалізованих організацій в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)  на проведення енергетичного обстеження підприємств.

2.1 Для проходження спеціалізованими організаціями атестації та реєстрації необхідно подати в Центральну групу енергетичного аудиту (ЦГЕА) Держенергоефективності  такі документи:

 •  Заяву від спеціалізованої організації щодо атестації на право проведення енергетичних аудитів;
 • Статут організації з зазначенням відповідного виду діяльності;
 • Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Довідку про структуру організації;
 • Довідку про включення організації до ЄДРПОУ;
 • Обліковий склад енергоаудиторів, атестованих на право виконання робіт з енергетичних аудитів ;
 • Копії дипломів енергоаудиторів про вищу технічну освіту відповідного професійного спрямування;
 • Копії свідоцтв про підвищення кваліфікації працівників-енергоаудиторів на право проведення енергетичних аудитів;
 • Копії контрактів (угод) на проведення енергетичного аудиту між спеціалізованою організацією та енергоаудиторами по найму, а для постійних працівників-енергоаудиторів - завірену копію з трудової книжки.
 • Методику виконання робіт з енергетичних аудитів;
 • Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації для проведення енергетичних аудитів та копії свідоцтв про повірку робочого засобу вимірювальної техніки відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та договір оренди (лізингу та інше), у разі використання  приладів, що не перебувають у власності - завірений печаткою на підписі керівника спеціалізованої організації.
 • Два екземпляри підписаної Угоди про взаємодію між спеціалізованою організацією та ЦГЕА Держенергоефективності;

 3   Проведення енергетичного обстеження

Енергетичне обстеження підприємств проводиться спеціалізованими організаціями, які атестовані Державним агентством Держенергоефективності, на основі двосторонніх договорів із замовниками-суб'єктами господарської діяльності (незалежно від підпорядкування та форми власності). Для спеціалізованих організацій, які зорієнтовані на проведення енергетичних обстежень в певних галузях, такі обстеження за поданням відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повинні бути першочерговими.

3.1  Технічні звіти про енергетичне обстеження подаються спеціалізованою організацією в ЦГЕА в місячний термін після повного закінчення робіт. Контроль за повнотою та якістю виконання енергетичного обстеження підприємств спеціалізованими організаціями здійснюють експерти ЦГЕА шляхом перевірки технічних звітів за результатами обстеження.

3.2  Спеціалізовані організації зобов'язані подавати в ЦГЕА щорічні звіти про обсяги виконаних робіт з енергетичного обстеження та виявлені резерви економії енергоресурсів у термін до 31 січня наступного за звітним року.

3.3  Матеріали технічних звітів ураховуються при черговій атестації організацій, які проводять такі обстеження.

3.4  Матеріали технічних звітів зберігаються в організації-виконавця і в НАЕР протягом трьох років.

3.5 При неякісному виконанні робіт, передбачених п. 1.1 цього Положення, за поданням ЦГЕА організація-виконавець може бути достроково позбавлена права на проведення енергетичних обстежень Державним агентством  Держенергоефективності. В цьому випадку поновлення спеціалізованим організаціям дозволу на проведення енергетичних обстежень можливе після проведення повторної підготовки і перевірки знань спеціалістів у визначені Держенергоефективності  терміни.

3.6  Якщо в результаті неякісного виконання робіт та рекомендацій щодо енергетичного обстеження підприємство понесло значні збитки, спеціалізовані організації несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.7  Технічний звіт з рішенням ЦГЕА є однією з підстав для перегляду нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, складання бізнес-планів для залучення кредитів або інвестицій, спрямованих на впровадження енергозберігаючих заходів.

 

Положення про порядок організації енергетичних обстежень

4  Правова основа діяльності енергоаудиторів

4.1 Здійснення енергетичного обстеження покладається на фахівців (далі - енергоаудитори), що мають відповідну кваліфікацію. Енергоаудитором може бути особа, яка має вищу технічну освіту за фаховим напрямом МОН України «Енергетика, електротехніка та електромеханіка», а саме: інженер-електрик, інженер-електромеханік, інженер-теплотехнік, інженер-енергетик, а також інженер з автоматизації (за галузями народного господарства).

5 Права енергоаудитора

 Енергоаудитор згідно з договором на проведення енергетичного обстеження має право:

 • отримувати від замовника всю потрібну фінансову і технічну інформацію для здійснення своєї професійної діяльності;
 • безперешкодно проводити інструментальні дослідження з метою отримання об'єктивної інформації щодо стану енергоспоживання;
 • залучати до роботи потрібних йому помічників та асистентів;
 • чинним законодавством енергоаудитору можуть бути надані й інші права.

6 Обов'язки енергоаудитора

6.1 Енергоаудитор зобов'язаний:

 •  здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Положення;
 •  не розголошувати інформації, віднесеної до комерційної таємниці, яка стала доступною йому у зв'язку з проведенням енергетичного обстеження;
 •  відмовляти в проведенні енергетичного обстеження в разі невідповідності його завдань законодавству України або міжнародним договорам.

 6.2. Енергоаудитор повинен дотримуватися правил професійної етики, а саме:

 •  бути об'єктивним і не піддаватися тиску заінтересованих осіб;
 •  дотримуватися конфіденційності інформації, що стала доступною йому у зв'язку з проведенням енергетичного обстеження;
 •  утримуватися від роботи, якщо він не впевнений у достатності рівня своєї компетентності; згода енергоаудитора на надання професійних послуг означає, що він має належний рівень компетентності, знань і досвіду;
 •  робота енергоаудитора має відповідати технічним і професійним нормам ведення енергетичного обстеження;
 •  виконувати всі вимоги договору на проведення енергетичного обстеження.

6.3 Факти невідповідності діяльності енергоаудиторів їх обов'язкам та правилам професійної етики (згідно з пп.6.1 і 6.2 цього Положення) підлягають розгляду на засіданні групи експертів при ЦГЕА, а за її поданням-на черговому засіданні ЦГЕА.

6.4 Якщо енергоаудитор передає частину роботи помічникам (асистентам), то він повинен перевіряти їх роботу і продовжує нести відповідальність за результати енергетичного обстеження в повному обсязі.

8 Особливості атестації та діяльності спеціалізованих організацій

8.1 Енергетичні обстеження підприємств проводяться спеціалізованими організаціями, атестованими на цю діяльність відповідно до вимог Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженого наказом НАЕР від 12 травня 1997 року №49 ( № 0375-97 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за № 375/2179, з урахуванням наступних особливостей.

8.1.1 У заяві на проходження спеціалізованими організаціями атестації на право ведення енергетичних обстежень повинно бути зазначено, що організація й енергоаудитори погоджуються дотримуватися у своїй діяльності всіх вимог цього Положення та Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за № 375/2179, а також повинні бути заявлені:

 • типи технологічного устаткування, типи споживачів енергоресурсів, системи обліку та контролю для проведення енергетичних обстежень;
 • галузева орієнтація;
 • можливість підготовки бізнес-планів інвестиційних проектів.

Заява, крім керівника спеціалізованої організації, повинна бути підписана енергоаудиторами, що входять до складу організації або залучені до цієї діяльності на контрактних засадах.

8.1.2 Комплект документів, що подаються на право ведення енергетичних обстежень повинен включати також:

 •  копію контрактів (угод) на проведення енергетичного обстеження між спеціалізованою організацією та всіма енергоаудиторами, що мають відповідні свідоцтва закладів освіти;
 • звіти про виконані раніше енергетичні обстеження підприємств, а за умови їхньої відсутності-програми та методики виконання робіт (для узгодження);
 • перелік наявного обладнання, що може бути використаним для проведення енергетичних обстежень з урахуванням вимог додатка 1 до цього Положення.

8.1.3 До матеріалів заявки на право проведення енергетичних обстежень можуть прилучатися мотивовані клопотання відповідних міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, які використовуються при визначенні їх переважної спеціалізації щодо проведення енергетичних обстежень та розглядаються як один з вирішальних аргументів для прийняття позитивного рішення ЦГЕА.

8.1.4 Спеціалізовані організації, що отримали свідоцтво на право ведення енергетичних обстежень, зобов'язані:

 • надавати ЦГЕА в 10-денний термін висновки щодо доцільності зміни нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у випадку, якщо порушено клопотання щодо їхніх змін підприємствами;
 • надавати замовнику робіт технічний звіт у двох примірниках за результатами проведення енергетичного обстеження згідно з п.4.2 Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення та відповідно до умов договору;
 • подавати ЦГЕА анотований звіт про роботи, що були виконані протягом кожного календарного року, не пізніше 31 січня наступного за звітним роком. Анотований звіт повинен включати інформацію про підприємства, їх підрозділи та технологічні установки, де було проведено енергетичне обстеження, очікувані обсяги економії паливно-енергетичних ресурсів за результатами обстежень;
 • роботи з енергетичного обстеження проводити згідно з вимогами чинних нормативних актів;
 • з метою узагальнення та накопичення позитивного досвіду енергетичних обстежень двічі на рік - у квітні та жовтні - надавати Центральному агентству з енергетичних обстежень інформацію щодо впровадження технічних, економічних та організаційних заходів при проведенні енергетичних обстежень типових технологічних установок та типових споживачів енергоресурсів. Центральне агентство енергетичних обстежень забезпечує доступність цієї інформації усім спеціалізованим організаціям та іншим суб'єктам сфери енергозбереження.

8.2 Спеціалізованим організаціям, що отримали дозвіл на проведення енергетичних обстежень, рекомендується надавати ЦГЕА разом з річним анотованим звітом методичні рекомендації щодо проведення енергетичного обстеження на підприємствах певних галузей суспільного господарства та типових технологічних установках або типових споживачах енергоресурсів, що були використані під час проведення енергетичного обстеження в поточному році; у цьому випадку спеціалізованій організації надаються пільги в частині методичного забезпечення її діяльності.

8.3 Передумовою належного рівня виконання спеціалізованою організацією робіт, пов'язаних з переглядом норм питомих витрат ПЕР на підприємствах, та виконання ними експертизи показників економії ПЕР підприємствами при застосуванні ними економічних механізмів стимулювання енергозбереження є постійне забезпечення працівників спеціалізованої організації нормативно-методичною літературою та постійне підвищення кваліфікації енергоаудиторів з цих питань, у тому числі шляхом їх участі в роботі спеціалізованих семінарів, конференцій тощо.

8.4 Для залучення спеціалізованих організацій до розробки бізнес-планів інвестиційних проектів з енергозбереження в її складі повинні бути фахівці з вищою економічною освітою, про що вказується у заявлених матеріалах.

9  Свідоцтво і висновок ЦГЕА

9.1 Позитивний висновок ЦГЕА додається до свідоцтва про право ведення енергетичного обстеження  і є невід'ємною його складовою частиною.

9.2 Позитивний висновок ЦГЕА видається одночасно зі свідоцтвом про право ведення енергетичного обстеження.

11 Порядок видачі та подовження терміну дії свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень

11.1   Рішення про видачу свідоцтва спеціалізованій організації на право ведення енергетичних обстежень приймає ЦГЕА на своєму засіданні, на якому повинні бути присутні не менше двох третин її складу.

11.2 Рішення про видачу спеціалізованій організації свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень приймається, якщо в результаті голосування за видачу свідоцтва подано більше двох третин голосів від загальної кількості присутніх членів ЦГЕА, але не менше половини від загальної кількості членів ЦГЕА.

У разі наявності в складі спеціалізованої організації тільки одного енергоаудитора за видачу свідоцтва спеціалізованій організації про право ведення енергетичних обстежень повинно проголосувати не менше двох третин від загальної кількості членів ЦГЕА.

11.3   Рішення ЦГЕА щодо надання висновку та видачі свідоцтва фіксується в протоколі засідання ЦГЕА.

11.4   Свідоцтво на право ведення енергетичних обстежень підписується головою ЦГЕА, відповідальним секретарем і скріплюється гербовою печаткою Держенергоефективності.

11.5   Рішення ЦГЕА фіксуються у Книзі реєстрації висновків та свідоцтв, сторінки якої нумеруються, прошнуровуються, підписуються головою Держенергоефективності і скріплюються гербовою печаткою Держенергоефективності. Копії всіх висновків зберігаються як додаток до Книги реєстрації.

11.6   Свідоцтво про право ведення енергетичних обстежень видається спеціалізованій організації на 3 роки.

11.7   Прийняття ЦГЕА рішення щодо подовження терміну дії свідоцтва про право здійснення енергетичного обстеження спеціалізованій організації оформляється висновком згідно з додатком 3 до цього Положення, а також новим свідоцтвом, номер якого проставляється за формою: номер попереднього свідоцтва, скісна риска, порядковий номер рішення щодо надання спеціалізованій організації права на здійснення енергетичного обстеження. Наприклад, «Свідоцтво №2/2» - це рішення щодо надання спеціалізованій організації, що мала свідоцтво №2, права на ведення енергетичного обстеження вдруге.

11.8   Свідоцтво про право ведення енергетичних обстежень разом із висновком ЦГЕА направляється не пізніше ніж через десять робочих днів після рішення про його видачу.

12  Порядок анулювання свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень

12.1 Питання щодо анулювання свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень може порушуватись у таких випадках:

 • порушенння спеціалізованою організацією вимог нормативних і правових актів щодо ведення енергетичних обстежень;
 • припинення діяльності спеціалізованої організації з проведення енергетичних обстежень протягом одного року;
 • вибуття зі складу спеціалізованої організації чи розривання з нею контрактів енергоаудиторами.

12.2 При невиконанні спеціалізованою організацією вимог п.8 цього Положення щодо постійного забезпечення своїх працівників нормативно-методичною літературою та підвищення кваліфікації енергоаудиторів, рішенням ЦГЕА вона може бути обмежена в діяльності, що пов'язана з виконанням експертизи економії паливно-енергетичних ресурсів підприємствами при застосуванні цими підприємствами економічних механізмів стимулювання енергозбереження.

12.3 Право ініціювати розгляд ЦГЕА питання про обмеження або позбавлення спеціалізованої організації та (або) енергоаудитора права ведення енергетичних обстежень і анулювання раніше отриманого нею свідоцтва на ведення цього виду діяльності мають:

 • члени ЦГЕА;
 • посадові особи органів державної влади України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • керівники підприємств, на яких спеціалізована організація проводила (проводить) енергетичне обстеження.

12.4 Рішення про анулювання свідоцтва про право здійснення енергетичних обстежень приймається ЦГЕА в порядку, аналогічному пп.11.1 і 11.2 (частина перша).

Перелік основного обладнання, що є мінімально потрібним для ведення енергетичного обстеження

1.  У теплотехнічному устаткуванні та в будівництві:

 • газоаналізатор або інше обладнання, що дає можливість аналізувати повноту згоряння палива, а також шкідливі викиди до навколишнього середовища;
 • набір термометрів (також рекомендується мати безконтактні термометри, та (або) тепловізор);
 • манометри;
 • трубка Піто;
 • витратомір рідин та газів (рекомендовано);
 • секундомір.

2.  В електротехнічному та електромеханічному устаткуванні:

 • тестер (мультиметр) та (або) прилади для вимірювання струму, напруги, потужності, коефіцієнта потужності відповідного класу точності;
 • аналізатор електричних сигналів (осцилограф або інші, у тому числі комп'ютеризовані, прилади);
 • обладнання для отримання графіків навантажень технологічного устаткування;
 • тахометр;
 • трубка Піто;
 • витратомір рідин та газів (рекомендовано);
 • секундомір.

За матеріалами ПМКЕУ

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree