"Практичний посібник з енергозбереження...". Зміст розділу 5. Водопостачання та каналізація

1. Системи водопостачання. Каналізація

1.1. Системи водопостачання і водовідведення
1.2. Джерела водопостачання

1.2.1. Вимоги до якості і властивостей води

1.3. Водозабірні і водопідіймальні споруди, помпові станції і обладнання систем водопостачання

1.3.1. Водозабірні і водопідіймальні споруди поверхневих вод
1.3.2. Помпові станції
1.3.3. Помпи, апарати, повітродувки і вакуум-помпи
1.3.4. Вітрогінники і вакуум-помпи
1.3.5. Привід до помп

1.4. Системи водопостачання міст і населених пунктів.Водоводи, водопровідні мережі і водопостачання будівель

1.4.1. Водопостачання міст і будівель
1.4.2. Системи водопостачання будівель
1.4.3. Труби
1.4.4. Арматура
1.4.5. Прилади для вимірювання тиску, розрідження і витрати води
1.4.6. Вимоги до пристрою водопроводу в містах і населених пунктах

1.5. Гідравлічний розрахунок, гідравлічні і експлуатаційні характеристики
систем водопостачання

1.5.1. Гідравлічний розрахунок
1.5.2. Спільна робота водоводів і помпових станцій. Гідравлічні характеристики водоводу
1.5.3. Гідравлічний удар у водоводах і його гасіння

1.6. Обладнання для обробки води

1.6.1. Системи і обладнання підготовки води питної якості
1.6.2. Обробка додаткової і зворотної води систем технічного водопостачання

2. Систем и каналізації

2.1. Види і показники ступеня забруднення стічних вод
2.2. Каналізація населених місць і промислових підприємств
2.3. Класифікація систем і схеми каналізації
2.4. Умови прийому стічних вод в каналізацію
2.5. Розбиття території на басейни і трасування каналізаційної мережі
2.6. Глибина закладання каналізаційної мережі
2.7. Подовжній профіль каналізаційної мережі
2.8. Послідовність розрахунку колектора побутової мережі
2.9. Каналізаційні труби
2.10. Матеріали для побудови колекторів і каналів
2.11. Колодязі і камери
2.12. Вентиляція мережі. Інфільтрація і ексфільтрація
2.13. Переходи під залізничними шляхами і перетин із підземними спорудами. Естакади
2.14. Будова каналізаційної мережі в особливих умовах
2.15. Дощова каналізація
2.16. Каналізаційні помпові станції

2.16.1. Схеми каналізаційних помпових станцій і їх основні елементи

2.17. Основи гідравлічного розрахунку каналізаційної мережі
2.18. Основні завдання з розрахунку каналізаційних мереж
2.19. Споруди для очищення і знешкодження стічних вод

3. Експлуатаці я систем водопостачанн я, каналізаці ї і оч исн их споруд

3.1. Експлуатація водопроводу
3.2. Усунення несправностей водопровідних мереж
3.3. Експлуатація систем каналізації
3.4. Заходи щодо експлуатації обладнання і систем

4. Нормуванн я ірозра хунок водоспо живанн я іводовідведенн я
населен их пунктів іпідпр иємств . Водні баланс и

4.1. Норми водоспоживання і водовідведення
4.2. Норми і режим водовідведення. Розрахункові витрати

4.2.1. Норми водовідведення і розрахункове населення
4.2.2. Розрахункові витрати побутових стічних вод, коефіцієнти нерівномірності
4.2.3. Витрати виробничих стічних вод
4.2.4. Визначення розрахункових витрат стічних вод
4.2.5. Водний баланс виробничих об'єктів і об'єктів ЖКГ.
Критерії раціонального використання води

5. Енергет ичне обсте женн я систем водопостачанн я і каналізаці ї.
Монітор инг водоспо живанн я і водовідведенн я. Енергозберіга ючі за ход и

5.1. Особливості обстеження (енергоаудиту) систем водопостачання і каналізації
5.2. Обладнання для проведення енергетичних обстежень
5.3. Моніторинг водоспоживання і водовідведення.
Особливості енергетичного обстеження систем водопостачання і каналізації
5.4. Енергозберігаючі заходи в системах водопостачання і каналізації

5.4.1. Безвитратні і маловитратні заходи
5.4.2. Средньовитратні заходи
5.4.3. Високовитратні енергозберігаючі заходи

5.5. Використання частотно-регульованого приводу

5.5.1. Основи регулювання витрати води і напору
5.5.2. Історична довідка
5.5.3. Вимоги до електроприводу
5.5.4. Режими управління електродвигуном
5.5.5. Спеціалізовані системи управління
5.5.6. Економічна ефективність вживання електроприводу

Список літератури

Матеріали ПМКЕУ (PATRIOT)

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree