Енергоаудит: Використання енергетичного аудиту (частина ІІІ)

Звіт з енергетичного аудиту подає інформацію про кількість енергії, яка споживається різними видами енергоспоживачів (котельні, компресори, освітлення, виробниче устаткування). Енергоаудит, як правило, вказує споживання в енергетичних і грошових одиницях і відображає інформацію як в таблицях (наприклад, таблиця загальної кількості купленого палива), так і в графічній формі.

Використання енергетичного аудиту (частина III)

Закінчивши аналіз передісторії енергоспоживання на об'єкті, енергоаудитор може приступати до здійснення енергоаудиту, що містить:

 • розрахунок споживання енергії різними споживачами;
 • розподіл фінансових витрат на енергію пропорційно між споживачами;
 • складання енергобалансу;
 • порівняння енергоспоживання з показниками роботи найкращих підприємств;
 • виявлення відхилення в енергоспоживанні у порівнянні з галузевими нормами.

Дана інформація дуже важлива для клієнтів, оскільки вона або підтверджує, або спростовує переконання, що раніше склалося про розміри енергоспоживання в межах об'єкту. Той факт, що інформація представлена професійними енергетичними консультантами, що окинули об'єкт «свіжим поглядом», особливо важливий.
Іноді в процесі підготовки енергоаудиту виявляються відхилення від норми. Ці відхилення можуть бути викликані невірними рахунками постачальників палива, в таких випадках іноді можна добитися повернення грошей. У іншому випадку можуть бути виявлені відхилення від норми, викликані зловживанням енергією. У такій ситуації енергоаудит успішно змальовує цю негативну практику, тим самим спонукаючи менеджмент підприємства вжити відповідних заходів для уникнення повторення подібних ексцесів.

Для виконання енергетичного обстеження енергоаудитор використовує дещо (або все) з наступних матеріалів:

 • звіт про річну закупівлю палива;
 • графік регресійного аналізу;
 • таблиця енергоаудиту;
 • діаграма Сенкі;
 • кругові діаграми (карти) енергоспоживання;
 • енергобаланси;
 • енергетичні характеристики.

У табл. 1 наведений приклад даних про річну кількість придбаної електроенергії. Подібні таблиці зазвичай складаються на основі рахунків постачальників енергії і містять всю необхідну технічну й фінансову інформацію. В цьому  прикладі в таблиці використовується технічна інформація, що включає споживання електроенергії за місяць (у кВт•год і ГДж), величину максимального попиту і коефіцієнт потужності, тоді як фінансова інформація поділяє вартість електроенергії на складові компоненти.

Табл. 1. Приклад річного звіту за придбану електроенергію

Місяць 

2006 / 2007р.

Споживання

електроенергії

Мак­сим.
попит (
кВА)
Пос­тійна оплата за дого­вірний мак­симум (у.о.) Оплата за пере­вищен­ня макси­муму попиту (у.о) Вартість ел. ен. (у.о.) Загальна оплата за елек­тро­по­ста­чан­ня (у.о.)/ГДж
кВт·год  ГДж
4 13100 47,16 85 72,5 - 528,19 600,69
5 119000 42,84 82 72,5 - 479,81 552,31
6 12800 46,08 90 72,5 - 516,1 588,6
7 9600 34,56 85 72,5 - 387,07 459,67
8 12900 46,44 92 72,5 - 520,13 592,63
9 14200 51,12 96 72,5 - 572,54 645,04
10 15800 56,88 98 72,5 - 637,06 709,56
11 15900 57,24 98 72,5 220 641,09 933,59
12 14600 52,56 98 72,5 528 588,67 1189,17
1 18100 65,16 101 72,5 546 729,79 1348,29
2 19300 69,48 100 72,5 225 778,18 1075,68
3 15600 56,16 90 72,5 - 628,99 701,49
Всього: 173800 625,68 - 870 1519 7007,62 9396,62
 

Використовуючи табличні дані, можна визначити вартість палива на одиницю енергії. Для використання в енергоаудиті та розрахунку фінансових заощаджень, витрати поділені на наступні групи:

 • повні питомі витрати на електроенергію 15.02 у.о./ГДж;
 • питомі витрати на електроенергію без врахування  постійної оплати за договірний максимум попиту 13.63 у.о./ГДж;
 • питомі витрати на електроенергію без врахування постійної оплати за договірний максимум попиту та його перевищення 11.20 у.о./ГДж.

У енергоаудиті застосовуються два типи графіків:

 • лінійний графік енергоспоживання (який також може містити дані, що належать до змінної величини продукції/погоди, з якою порівнюється кількість вимірюваної енергії);
 • графік регресійного аналізу.

Приклад лінійного графіка енергоспоживання наведений на рис. 1. Цей графік відображає щомісячне споживання енергії. У нього також можна включити змінні, що впливають на споживання енергії. У цьому прикладі показано  споживання газу опалювальною системою, що працює на газі і здійснено порівняння його з “Градусо-днями” – зміною температури повітря. Чим більше число градусо-днів, тим холодніше погода.

За даними графіка ми можемо спостерігати, як змінюється споживання газу зі зміною погодних умов. Зокрема, в грудні і січні спостерігається аномалія, оскільки газоспоживання в січні нижче, ніж у грудні, а градусо-дні навпаки, вище в грудні, ніж у січні. Таке відхилення може бути викликане, наприклад, тим, що зчитування з лічильника даних за грудень було відкладене на початок січня через Різдво і Новорічні свята.

Графік енергоспоживання

 

  Рис. 1. Приклад лінійного графіка енергоспоживання  

Приклад графіка регресійного аналізу наведено на рис. 2. Графік показує результати регресійного аналізу між споживанням енергії та незалежною змінною, в даному прикладі, між споживанням газу і градусо–днями. В даному випадку спостерігається досить висока кореляція, що дорівнює 0,91.

 

Графік регресійного аналізу

 

  Рис. 2. Графік регресійного аналізу споживання енергії газу в котельні в залежності від градусо-днів  в період квітень 2006 р. - березень 2007 р.  

Приклад таблиці енергоаудиту наведено в табл. 2. Тут відображено використання енергії всіма споживачами об'єкту енергоаудиту. Енергоспоживання кожним користувачем наведене в тих одиницях, в яких дана форма енергії зазвичай купується, в даному випадку електроенергія в кВт•год, газ - в м3. Якщо перевести ці одиниці в ГігаДжоулі, можна оцінити вартість електроенергії 11.82 у.о./ГДж, а вартість газу 3.01 у.о./ГДж.

Таблиця енергоаудиту підсумовує кількість енергії, спожитої кожною категорією енергокористувача і ділить фінансові витрати пропорційно цьому енергоспоживанню. Таблиця також ілюструє процентне споживання і процентну вартість енергії для кожного споживача.

Енергоаудит розглядає споживання енергії всередині об'єкту, а отже виключає втрати енергії, пов'язані з виробленням енергії на електростанції і передачею її споживачеві. У деяких державах ці втрати традиційно включаються в енергоаудит, поділяючи фактичне споживання енергії об'єктом на середній національний коефіцієнт корисної дії при виробленні і розподіленні електроенергії (приблизно від 25% до 35% в більшості країн).

Табл. 2. Приклад таблиці енергоаудиту
Енергоспоживач Традиційні одиниці вимірювання Спільні одиниці вимірювання, ГДж Видатки на оплату,   у.о. % споживання

% вартості

Ел. енергія кВт·год  
Внутрішнє освітлення 115340 415,22 4907,9 7,1 15,9
Зовнішнє освітлення 15811 56,92 672,79 1 2,2
Котельна 18905 68,06 804,47 1,2 2,6
Кухні 62115 223,61 2643,07 3,8 8,6
Пральня 81304 292,69 3459,8 5 11,2
Помпи водопостачання 96108 345,99 4089,6 6 13,2
Офісне устаткування 32116 115,62 1366,63 2 4,4
Всього: 421699 1518,11 17944,1 26,1 58,1
Газ м3        
Устаткування опалювання приміщень 67121,1 2611,01 7859,14 44,9 25,4
Устаткування гарячого водопостачання 6270,4 243,92 734,2 4,2 2,4
Кухні 15458,1 601,32 1809,97 10,3 5,9
Пральня 15139 705,61 2123,89 12,2 6,9
Втрати розподілу 3397,7 132,17 397,83 2,3 1,3
Всього: 110386 4294,03 12925 73,9 41,9
Разом:   5812,14 30869,1 100 100
 

Діаграма Сенкі (рис. 3) – це графічне зображення потоків енергії, на якому товщина різних елементів діаграми пропорційна вмісту в них енергії. Деякі діаграми Сенкі також відображають циклічний рух енергопотоків, наприклад, повернення конденсату в котельну.

 

 
  Рис. 3. Діаграма Сенкі для сучасної електростанції  
 

 

Енергоаудит: Використання енергетичного аудиту (частина ІІІ)
 
  Рис. 4. Кругова діаграма для сучасної електростанції  
 

Окрім діаграм Сенкі в енергоаудиті використовуються кругові діаграми, за допомогою яких можна графічно зобразити споживання енергії як в натуральних, так і у вартісних одиницях (рис. 4).

Продовження: Використання енергетичного аудиту (частина IV)

Попередня стаття: Рекомнедації з енергозбереження (частина II)

Володимир Прокопенко

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree