Концептуальні положення Галузевої програми підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки (частина III)

Затверджено Галузеву програму підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки.
 

Галузева програма підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки була розроблена під керівництвом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Частина I
Частина II
Частина III

Частина III

Десятий розділ Галузевої програми визначає основні заходи з енергоефективності будівель і споруд промислового призначення. До визначених заходів, що дозволять забезпечити економію паливно-енергетичних ресурсів при вдосконаленні будівельної частини проектів, віднесено:

 • Зменшення площі забудови промислових споруд;
 • Зменшення об’єму і площі виробничих будинків з розрахунку на одиницю продукції, що випускається;
 • Вдосконалення об’ємно-планувальних рішень будівель адміністративного та побутового призначення.

Розділ одинадцятий Галузевої програми торкається питань енергоефективних технологій організації та ведення будівельних робіт на об’єктах будівництва.

У дванадцятому розділі Галузевої програми висвітлено питання організаційно-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства і нормативних вимог з енергоефективності. Показано, що на даний час контролювання за показниками енергоефективності будівельних об’єктів здійснюється службами будівельної експертизи (на стадії проекту), Державного будівельно-архітектурного контролю та Державної інспекції з енергозбереження. Враховуючи, що ефективність цього контролю залишається незадовільною, Галузевою програмою передбачено ряд заходів, які необхідно здійснити для значного покращення такого роду контролювання.

Тринадцятий розділ Галузевої програми встановлює регіональні особливості запровадження енергоефективних рішень на будівельних об’єктах, до основних з яких відносять:

 • кліматичні параметри регіону;
 • регіональну структуру виробництва будівельних теплоізоляційних та конструктивних матеріалів;
 • місцеву структуру теплопостачання будинків;
 • регіональну типологію архітектурно-планувальних рішень житлових та громадських будівель.

Чотирнадцятий розділ Галузевої програми визначає її техніко-економічну оцінку та показники реалізації. До ефективності енергоощадних заходів Програми віднесено ефективність економічну, соціальну та екологічну, кожна з яких повинна відображатися своїми кількісними показниками енергоефективності. Система показників енергоефективності має складатися з інтегрованого показника – енергоємності ВВП (що є узагальненим макроекономічним показником), показників, що характеризують енергоємність галузей економіки (енергоємність валової доданої вартості галузей) та енергоефективність виробництва окремих видів продукції (послуг), а також показників, що характеризують енергоефективність окремих технологій, видів обладнання, матеріалів.

В п’ятнадцятому розділі Галузевої програми наведено перелік заходів, спрямованих на оптимізацію паливно-енергетичного балансу будівельної галузі. До заходів, здійснення яких передбачається в межах Програми, віднесено перелік законодавчих актів, державних будівельних норм та національних стандартів, що направлені на підвищення енергоефективності. Також встановлено перелік підприємств, на яких планується впровадження визначених заходів з підвищення енергоефективності та орієнтовні кошти на їх реалізацію.

Розділ шістнадцятий Галузевої програми визначає джерела фінансування та обсяг коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети програми. Визначено, що обсяги фінансування заходів Галузевої Програми в 2010-2014 роках уточнюються при розробленні прогнозів соціально-економічного розвитку країни та бюджету. Державні замовники щорічно уточнюють і погоджують перелік першочергових проектів і заходів, намічених до фінансування, керуючись відповідними постановами Кабінету Міністрів України й іншими нормативними правовими актами.

Фінансування здійснюється після затвердження проектно-кошторисної документації та наявності її експертизи. Враховуючи статус Галузевої програми, обсяг фінансування, необхідний для її виконання, визначається щороку в межах субвенцій, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік. Механізми фінансування наведено в табл.3.

Таблиця 3. Механізми фінансування заходів Галузевої програми

Сімнадцятий розділ Галузевої програми визначає її терміни виконання, що встановлені в період з 01.01.2010 року до 31.12.2014 року.

Розділ вісімнадцятий встановлює порядок проведення моніторингу та узагальнення результатів Галузевої програми. Визначено, що організаційні питання супроводження Програми забезпечуються спеціальним підрозділом Мінрегіонбуду під керівництвом заступника міністра. Постійний моніторинг реалізації завдань Програми мають супроводжувати відповідні структурні підрозділи управління та відділи Мінрегіонбуду.

Загальну організацію і координацію всіх заходів, передбачених програмою, має здійснювати Науково-технічний Центр (НТЦ) з питань енергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва при Мінрегіонбуді. НТЦ був створений на базі ДП НДІ будівельних конструкцій для компетентного і професійного вирішення питань енергозбереження у сфері будівництва, промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального господарства.

Системний робочий супровід Програми покладається на базову організацію Мінрегіонбуду – ДП НДІБК.
Результати моніторингу розглядаються на засіданнях Координаційної ради з питань енергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва при Мінрегіонбуді і надсилаються до НАЕР кожні півроку.

У прикінцевих положеннях Галузевої програми відзначається, що загальний ефект від підвищення енергоефективності будинків за рахунок реалізації визначених положень може складати тільки в житловому секторі зниження енерговитрат на 2•105 ТДж/рік, що дозволить економити близько 6 млрд. м3 природного газу щорічно. При загальних річних витратах природного газу в житлово-комунальному секторі 14 млрд.м3, це дозволить знизити до 42% витрату газу. Відповідне зниження викидів СО2 може складати до 3,7 млн. т/рік.

Визначено, що орієнтовна вартість реалізації заходів, які передбачені Галузевою програмою, складає порядку 22,9 млрд. грн. При цьому розподіл за джерелами фінансування становить:

 1. Власні кошти – 1,1 млрд. грн. (48%);
 2. Субвенції з державного бюджету – 0,3 млрд. грн. (1,4%);
 3. Кредити, гранти, позики тощо – 0,3 млрд. грн. (1,4%);
 4. Державний бюджет – 9,3 млрд. грн. (40,6%);
 5. Місцеві бюджети – 11,9 млрд. грн. (51,5%);
 6. Інші кошти – 0,1 млрд. грн. (0,4%).

Зазначено, що з урахуванням прогнозної вартості природного газу економія від реалізації заходів Галузевої програми складає близько 18 млрд. грн. щорічно.

Попередня стаття: Частина II

Євген Колесник

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree