Концептуальні положення Галузевої програми підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки (частина I)

Затверджено Галузеву програму підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки.

Галузева програма підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010-2014 роки була розроблена під керівництвом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Частина I
Частина II
Частина III

Частина I

У Галузевій програмі представлено дані аналізу існуючого стану забезпечення енергоефективності в будівельній галузі. На підставі наведених даних визначено пріоритетні напрямки реалізації державної політики енергозбереження, шляхи максимального використання резервів економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі, сформовано комплекс організаційних, технічних та економічних заходів взаємопов'язаних за ресурсами, виконавцями та термінами реалізації, які направлено на підвищення енергоефективності будівельної галузі.

Очікуване Україною входження до європейського простору передбачає прийняття загальноєвропейських правил та шляхів їх реалізації. Галузева програма передбачає гармонізацію національної нормативної бази з вимогами Євросоюзу щодо енергоефективності будівель, а також є основою реалізації «Енергетичної стратегії України до 2030 р.» в будівельній галузі. Галузева програма враховує комплексність європейських підходів щодо економії природних ресурсів, їх раціонального використання та реалізації заходів із забезпечення Кіотського протоколу.

Програма передбачає проведення цілеспрямованих дій, що орієнтовані на покращення енергетичного стану України та забезпечення загальнолюдських цінностей – збереження планети для наступних поколінь за рахунок захисту оточуючого середовища. Природні ресурси, такі як: нафта, природний газ та тверді види палива є основними джерелами виділення вуглекислого газу. Економія природних ресурсів та їх раціональне використання є важливою частиною економічної політики України та заходів, направлених на реалізацію Кіотського протоколу. Управління попитом на енергію є інструментом, що впливає на енергетичний ринок і, тим самим, на надійність постачання енергоносіїв у середньо- та довготерміновому планах.

У першому розділі Галузевої програми розкрито ситуацію щодо існуючого стану справ реалізації заходів з енергоефективності в будівельній галузі, сформульовані основні положення загальнодержавних національних документів та програм, що були прийняті протягом 1995-2005 рр. Зазначено, що Програма енергозбереження в будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2000-2005 рр, яка передувала даній Галузевій програмі, забезпечила підвищення енергоефективності будівельної галузі. Обсяги економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) при зведенні нового житла і реконструкції наявного житлового фонду (табл. 1) свідчать про ефективність проведених заходів. Зменшення енерговитрат паливно-енергетичних ресурсів на кінець 2006 року становило 990 тис. т. умовного палива.

Табл. 1. Показники обсягів економії ПЕР при введенні вексплуатацію
нового житла з дотриманням нових теплотехнічних нормативів у 2001-2005 роках.
Роки 2001 2002 2003 2004 2005
Обсяги введення житла з
дотриманням нових
теплотехнічних нормативів,
тис. м2
 4616,4 6111,0

7855,04

1111,33 11500,0
Обсяги економії ПЕР,
тис. т. умовного палива
 110,8 146,7 188,5 267,1 276,0

Другий розділ Галузевої програми визначає законодавче та нормативне забезпечення напрямку енергозбереження в будівництві. Визначено, що в методологічному плані Програма базується на основних засадах Комплексної державної програми енергозбереження України та Додаткових заходах до неї.

Сучасні концептуальні засади державної політики з питань енергозбереження визначені такими основними стратегічними документами:

На сьогодні галузь будівництва забезпечена необхідною нормативною та методичною документацією, яка спрямована на підвищення енергоефективності: від проектування об’єктів архітектури – до здачі об’єктів в експлуатацію з енергопаспортом на будинок. Тому на даний час пріоритетним для Мінрегіонбуду є вдосконалення і наближення вимог з проектування та будівництва будівель до європейських стандартів.

З огляду на викладене, зроблено висновок, що Мінрегіонбудом створено загальні підстави для залучення вимог нормативної бази ЄС щодо енергозбереження до національної нормативної бази будівництва.

У третьому розділі Галузевої програми сформульовані пріоритетні напрямки розвитку енергоефективності за складовими будівельної галузі, що визначені розпорядженнями Кабінету Міністрів України. Так, наведено діяльність Мінрегіобуду відповідно затвердженого Кабміном Плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Визначені заходи, що були реалізовані Міністерством та в яких у межах компетенції було задіяно Мінрегіонбуд:

  • розроблено нормативи питомих показників енергопостачання для об'єктів житлово-цивільного призначення;
  • удосконалено нормативно-правову базу з питань будівництва та реконструкції житлових  будинків;
  • нормативно забезпечується можливість реалізації запланованих інновацій щодо модернізації інженерних систем, у тому числі – заміни застарілих типів котлів на сучасні, встановлення вузлів обліку теплової енергії, палива та регулювання систем теплоспоживання, запровадження у житлово-громадському будівництві технологій на основі автономних систем опалення, відновлюваних альтернативних джерел енергії;
  • розроблено програмні продукти для інженерів-проектувальників, які здійснюють свою діяльність щодо енергозбереження під час проектування.

Водночас наведені положення Плану заходів, які не були реалізовані через ті чи інші причини:

  • розроблення, експериментальне випробування і впровадження енергозберігаючих опалювально-вентиляційних систем на об’єктах житлово-цивільного призначення до цього часу не проведено через відсутність в Україні суб’єктів господарської діяльності, зацікавлених у розвитку цього напрямку вдосконалення інженерних систем будинків;
  • запровадження енергетичного аудиту об’єктів житлово-громадського  призначення виконано в межах нормативного забезпечення енергопаспортизації. Комплексне нормативно-правове забезпечення енергоаудиту об’єктів будівництва стримується відсутністю законодавчої бази щодо запровадження енергоаудиту будівель і споруд.

Четвертий розділ Галузевої програми визначає її мету та основні завдання.

Розділ п’ятий Галузевої програми розглядає вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання енергоефективності, відповідно до європейських стандартів. У розділі висвітлені проблемні питання, що не врегульовані чинним законодавством України. Основними з них є питання відсутності законодавчого визначення правових та організаційних засад забезпечення енергетичної ефективності об’єктів житлово-громадського призначення (мова йде про проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” та відсутність правового забезпечення створення, запровадження і проведення енергетичного аудиту об’єктів будівництва. Другою проблемою є відсутність механізмів залучення і розширення споживання альтернативних і відновлюваних джерел енергії у будівництві в умовах існуючої тарифної політики. На даний час тарифи та ціни на енергоресурси роблять збитковим запровадження альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

Іншим питанням, висвітленим у цьому розділі Галузевої програми, є питання про існуючі в національних нормативах та у міжнародній практиці принципи нормування мікроклімату приміщень.

Продовження: Частина II та Частина III

 

Євген Колесник

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree