Термомодернізація – шлях до економії

Сьогод­ні  вартість енергоносіїв висока і подальше її зростання, на жаль, неминуче. Це була погана новина, а хороша но­вина у тому, що є рішення пробле­ми економії енергії та сімейного бюджету, ім'я йому - термомодер­нізація.

 Однак перш, ніж розглянути способи і можливості економії, які дає термомодернізація, давайте розберемося в причинах високого теплоспоживання будинків.

Причини значного теплоспоживання при опаленні будівель в Україні

 

 

Тепловтрати будівлі орієнтовно роз­поділяються наступним чином:

  1. з вентиляційним повітрям - 30-40%;
  2. через стіни - 20-30%;
  3. через вікна - 15-25%;
  4. через дах - 10-25%;
  5. через підвал - 3-6%.

 Отже, головною причиною є надмірні тепловтрати через зовнішні ого­роджувальні конструкції будівлі. Переважна більшість будівель України має низькі показни­ки теплової ізоляції будівельних конструкцій, що призводить до значних втрат теплової енергії. Теплозахисні вимоги за старими будівельними нормами до стін, го­рищного перекриття тощо в кілька разів нижче сучасних вимог. Тому через будівельні конструкції ста­рих будівель втрачається у кілька разів більше теплової енергії, ніж в сучасних будівлях. В середньому таким чином втрачається 20-30 % теплової енергії.

Великі тепловтрати - близько 15-25% - відбуваються через старі вікна. Крім низьких теплотехніч­них характеристик, вікна до того ж недостатньо герметичні. У дея­ких будівлях площа вікон занадто велика - їх розмір не пов'язаний з потребою раціонального освітлен­ня внутрішніх приміщень денним світлом, що раніше було результа­том архітектурних тенденцій, за­позичених у країнах з теплим клі­матом.

Крім того існують теплові втрати через дах, оцінювані в 10-25 %, і підвал - до 6 %.

Другою, не менш важливою причиною високого теплоспожи­вання є низька енергоефектив­ність старих систем опалення. Вони з самого початку запроек­товані з надмірним в кілька разів теплоспоживанням. Морально і технічно застарілі теплові пункти, гідравлічно розрегульовані систе­ми через несанкціоноване втручання користувачів (заміна радіаторів, трубопроводів і т. д.), засмічені трубопроводи, відсутня тепло­ізоляція в неопалюваних підвалах - це далеко не повний перелік недолі­ків старих систем опалення. З такими системами, навіть утепливши будівлю, неможливо економити енергію і створювати комфортні умови для проживання.

Третя причина: велике спожи­вання теплової енергії у деякій мі­рі також викликано відсутністю його обліку у кожного споживача (квартири/користувача), що не стимулює індивідуальне економне теплоспоживання.

Отже, у всіх будівлях, побудо­ваних за старими будівельними нормами (введених в експлуата­цію до 1993 року), а також в зна­чній кількості будівель, що вве­дені в експлуатацію пізніше, для зниження вартості комунальних платежів необхідна термомодер­нізація.

Як термомодернізація будівлі допоможе знизити витрати на опа­лення і гаряче водопостачання та зменшити кількість споживання теплової енергії?

Сенс термомодернізації бага­топоверхового або приватного малоповерхового будинку поля­гає у застосуванні енергоефек­тивних заходів, які дають значне скорочення енергоспоживання. В результаті, при неминучому підви­щенні вартості енергоносіїв, плата за комунальні послуги зменшуєть­ся, а їх якість поліпшується. Реалі­зують термомодернізацію шляхом додаткового утеплення будівлі з обов'язковою модернізацією сис­теми опалення. Утеплення будівлі без модернізації системи опален­ня не дає позитивного результату в економії енергії і навіть часто при­зводить до нега­тивного резуль­тату - збільшен­ня енергоспо­живання. При термомодерні­зації модернізу­ють також сис­теми гарячого водопостачання та освітлення. Застосування всього комплек­су таких заходів дозволить зни­зити споживан­ня на 60-70%.

Заміна старого індивідуаль­ного теплового пункту на тепло­вий пункт з погодною корекцією дозволить знизити споживання теплової енергії до 25%, а балансу­вання системи опалення автома­тичними балансувальними клапа­нами - додасть ще 8-10 % економії.

Індивідуальний облік теплоспо­живання та зменшення споживан­ня теплової енергії здійснюється завдяки індивідуальному регулю­ванню споживачем кожного опа­лювального приладу за допомогою автоматичних терморегуляторів на радіаторах. Це давно реалізова­но в енергоспоживаючій техніці - холодильниках, електрочайниках, духовках, електроопалювальних приладах і т. д. Всі вони мають терморегулятори, які автоматич­но не дозволяють їм перевитрача­ти енергію. Опалювальні прилади старих систем такої можливості не мають. Досвід застосування тер­морегуляторів на опалювальних приладах говорить про те, що зни­ження температури у приміщенні на 1°С дає 7% економії теплової енергії. В цілому, можна стверджу­вати що застосування радіаторних терморегуляторів дає ефект до 20% економії теплової енергії.

Тільки будівля, що теплоізо­льована належним чином та об­ладнана автоматичними терморе­гуляторами опа­лювальних при­ладів і засобами індивідуального обліку, повною мірою забезпе­чує максималь­ний результат - зниження ко­мунальних платежів. Часткове застосування енергоефектив­них заходів дає відповідно част­ковий резуль­тат і тільки за умови модернізації системи опалення, яка забезпечує адекватне реагування на ці заходи.

Термомодернізація вимагає фі­нансових витрат. Але при повному виявленні всіх проблем будівлі і виборі правильного способу їх усу­нення, термомодернізація призво­дить до зменшення плати за кому­нальні послуги, і ця економія знач­но перекриває початкові фінансові витрати. При цьому фінансові ви­трати мають різний термін окуп­ності, який дуже сильно залежить від тарифу на теплову енергію, вар­тості заходу і одержуваного ефек­ту. Так, наприклад, модернізація індивідуального теплового пункту будівлі окупається, як правило, до 2-х років, систем опалення та гаря­чого водопостачання - до 3-х років, а утеплення будівлі - 10-12 років.

 Кроки, які необхідно зробити для зменшення комунальних платежів:

1.    Утеплення стін, даху, суміщеного покриття та перекриття над неопалюваним підвалом або підлоги на ґрунті - зниження витрат на 20-40 %.

2.    Заміна або ремонт вікон і зовнішніх дверей - на 10-20 %.

3.    Заміна елеваторного індивідуального теплового пункту на сучасний дозволяє економити 15-25 % ресурсів.

4.    Модернізація системи опалення дозволяє знизити витрати на 20-30%.

5.    Заміна старої однотрубної системи опалення на сучасну двотрубну - на 30-40%.

6.    Модернізація або заміна системи гарячого водопостачання - на 10-15%.

7.    Модернізація системи вентиляції - на 20-25%.

8.    Заміна індивідуального джерела теплозабезпечення на сучасне - на 20-30%.

9.    Застосування альтернативних джерел теплозабезпечення, наприклад, сонячного колектора, теплового насоса - на 50-100% використання відновлюваної енергії.

Андрій Берестян, директор з продажу та маркетин-гу компанії "Данфосс ТОВ".

PATRIOT-NRG uses cookies to personalize content and your experience on our website. By continuing to browse this page, you agree to its use of cookies.
Read more I agree